.newsticker li{ text-align:center; }
chưa có bài viết !